Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước, phần mềm báo lỗi " Chương trình không có quyền ghi tại thư mục..." thì phải làm như thế nào?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước, phần mềm báo lỗi " Chương trình không có quyền ghi tại thư mục..." thì phải làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ:

Đầu năm tài chính, tôi muốn tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước để lấy toàn bộ số dư cuối năm trước sang đầu năm sau, nhưng khi tạo phần mềm báo "Chương trình không có quyền ghi tại thư mục... Vui lòng chọn lại thư mục lưu dữ liệu hoặc nhấn vào đây để xem hướng dẫn.", vậy tôi phải làm thế nào?

Trả lời:

Nguyên nhân:

Do máy chủ SQL cài đặt phần mềm đang để thuộc tính Log on as không phải là LocalSystem

Cách khắc phục:

Cách 1: Chọn lại thư mục lưu dữ liệu ra ổ D hoặc ổ E của máy tính.

Cách 2: Đơn vị thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Start\ All Programs\ Microsoft SQL Server 2005\ Configuration Tools\ SQL Server Configuration Manager

 

ch1

 

Bước 2: Tại SQL Server Configuration Manager, anh/ chị vào SQL Server 2005 Service. Sau đó anh/chị tìm tên máy chủ SQL đang dùng, thông thường là MISAMIMOSA2014. Tại tên SQL đó, anh/chị tích đúp:

 

ch2

 

Bước 3: Anh/chị sửa thông tin Log on as thành LocalSystem, nhấn Apply. Khi đó hiển thị hộp thoại đề nghị khởi động lại SQL, anh/chị nhấn Yes. Cuối cùng anh/chị nhấn Ok và đóng hộp thoại.

 

ch3

 

Bước 4: Anh/chị thực hiện tạo lại dữ liệu kế toán từ năm trước là được.