Phân biệt nghiệp vụ Nộp trả và Khôi phục như thế nào?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Phân biệt nghiệp vụ Nộp trả và Khôi phục như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ Nộp trả và Khôi phục được phân biệt qua 2 tình huống sau:

Tình huống 1: Nộp trả

Hỏi:

Đơn vị tôi đã rút tạm ứng bằng tiền mặt theo dự toán số tiền là 20.000.000đ, nhưng cuối năm chi không hết, số kinh phí còn dư là 5.000.000đ, và số kinh phí này cũng không được chuyển sang năm sau. Kho bạc yêu cầu đơn vị nộp trả kinh phí bằng tiền mặt, vậy tôi phải thực hiện trên phần mềm như thế nào?

Trả lời:

Do đơn vị phải nộp trả kinh phí cho kho bạc, nên trên phần mềm đơn vị cần thực hiện nghiệp vụ Nộp trả tạm ứng.

Cách thực hiện như sau:

Vào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi, thêm Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB...

Nhập tài khoản nợ 46121, tài khoản có 1111, số tiền 5.000.000

Nhập nguồn, chương, khoản, tiểu mục tương ứng với khi rút tạm ứng

Cột Nghiệp vụ: chọn Nộp trả - Tạm ứng

Vào In, chọn mẫu C2-05/NS: Giấy nộp trả kinh phí (QĐ số 759/QĐ- BTC)

R40-11

 

Chú ý: Nghiệp vụ này không làm ảnh hưởng đến số dư dự toán tại kho bạc, do đó không ảnh hưởng đến các báo cáo về dự toán như:

oSổ S41-H-Sổ theo dõi dự toán phần II (cột 8 - Số dự toán còn lại)

oBảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT) (cột 11- Dự toán còn lại)

Tình huống 2: Khôi phục

Hỏi:

Đơn vị tôi đã chuyển khoản thực chi thanh toán tiền thiết kế thi công thư viện cho Công ty cổ phần xây dựng Nhà Đẹp số tiền 20.000.000đ, đợt 1: 15.000.000đ, đợt 2: 5.000.000. Tuy nhiên đợt 2 chuyển khoản nhầm số tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Nhà Đẹp. Kho bạc yêu cầu đơn vị khôi phục lại dự toán, để sau này làm thủ tục chuyển khoản lại, vậy tôi phải thực hiện trên phần mềm như thế nào?

Trả lời:

Đơn vị phải nộp khôi phục dự toán theo yêu cầu của Kho bạc do chuyển khoản sai số tài khoản, sau này làm thủ tục chuyển khoản lại, nên sau khi nộp khôi phục dự toán, đơn vị vẫn được tiếp tục sử dụng số dự toán trên. Đơn vị thực hiện khôi phục dự toán phần chuyển khoản sai.

Cách thực hiện như sau:

oVào Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi, Thêm Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB...

oNhập tài khoản nợ 46121, tài khoản có 66121, số tiền 5.000.000

oNhập nguồn, chương, khoản, tiểu mục tương ứng.

oCột Nghiệp vụ chọn Khôi phục - Thực chi. Phần mềm sẽ sinh tự động định khoản ghi đơn Có 0081: -5.000.000

oVào In, chọn mẫu C2-05/NS: Giấy nộp trả kinh phí (QĐ số 759/QĐ- BTC)

R40-12

 

Chú ý: Nghiệp vụ này làm giảm số thực rút nên số dư toán còn lại ở kho bạc tăng lên, ảnh hưởng trên các báo cáo về dự toán như:

oSổ S41-H-Sổ theo dõi dự toán phần II (cột 8 - Số dự toán còn lại)

oBảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT) (cột 11- Dự toán còn lại)