Làm thế nào để xem được tài liệu, phim HDSD của phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 ?

Navigation:  Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD >

Làm thế nào để xem được tài liệu, phim HDSD của phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách 1: Đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2014. Sau đó vào menu Trợ giúp\Nội dung trợ giúp:

 

R36-3

 

Cách 2: Đang ở màn hình giao diện liên quan đến nghiệp vụ cần xem trên phần mềm nhấn phím F1 hoặc nhấn vào nút Giúp ngay trên màn hình đó

 

R36-4