Tham số in Sổ chi tiết chi hoạt động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ chi tiết chi hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ chi tiết chi hoạt động.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo NSD chọn mục Sổ kế toán\S61-H: Sổ chi tiết chi hoạt động.

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image427

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn Nguồn cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Tài khoản

Chọn tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Mẫu báo cáo

Cho phép NSD chọn dạng mẫu báo cáo là Mẫu ngang hay Mẫu dọc

Tất cả

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo theo tất cả các Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát

Mã Mục

Mã của Mục cần xem hoặc in báo cáo

Tên Mục

Tên của Mục cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Nguồn: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô chọn Nguồn, xuất hiện danh sách Nguồn, NSD chỉ cần tìm đến Nguồn cần in và nhấn vào Nguồn đó.

-       Chọn Chương, Khoản, Cấp phát và Tài khoản: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chọn tương tự cách chọn nguồn.

-       Chọn mục: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng mục, NSD có thể chọn nhanh tất cả các mục bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.