Menu Tệp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

-   Menu Tệp bao gồm các Nghiệp vụ đáp ứng: Mở dữ liệu kế toán, Đóng dữ liệu kế toán, Tạo dữ liệu kế toán mới, Sao lưu , Phục hồi, Thông tin dữ liệu, Nhập khẩu dữ liệu, Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình QLNS, Xuất khẩu báo cáo tài chính, Thiết lập máy in, Báo cáo, Kết thúc , Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2014Xuất khẩu dữ liệu ra Excel

-       Menu Tệp khi chưa đăng nhập vào phần mềm:

image353

-       Menu Tệp khi đã đăng nhập vào phần mềm:

image354

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.