Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Kho bạc >

Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Kho bạc\Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN, nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image430

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản NH, KB

Số tài khoản ngân hang, kho bạc cần xác nhận

Số dư đầu kỳ

Số dư đầu kỳ của đơn vị tại kho bạc cần xác nhận

Phát sinh tăng trong kỳ

Số phát sinh tăng trong kỳ của đơn vị tại kho bạc cần xác nhận

Phát sinh giảm trong kỳ

Số phát sinh giảm trong kỳ của đơn vị tại kho bạc cần xác nhận

Số dư cuối kỳ

Số dư cuối kỳ của đơn vị tại kho bạc cần xác nhận

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Lần lượt nhập số liệu cần xác nhận vào các ô Số dư đầu kỳ, Phát sinh tăng trong kỳ, Phát sinh giảm trong kỳ, Số dư cuối kỳ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.