Tham số in Sổ chi tiết công nợ phải trả, Tổng hợp công nợ phải trả

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Mua hàng >

Tham số in Sổ chi tiết công nợ phải trả, Tổng hợp công nợ phải trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ chi tiết công nợ phải trả, Tổng hợp công nợ phải trả.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ chi tiết công nợ phải trả, NSD Mua hàng\Sổ chi tiết công nợ phải trả.

-       Để xem hoặc in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả, NSD chọn mục Mua hàng\Tổng hợp công nợ phải trả. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image441

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Mã nhà cung cấp

Mã nhà cung cấp cần xem hoặc in báo cáo

Tên nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo, NSD nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Tài khoản. Sau đó chọn Tài khoản mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Chọn nhà cung cấp: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái của từng nhà cung cấp, NSD có thể chọn nhanh tất cả các nhà cung cấp bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.