Tham số in Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Công cụ dụng cụ >

Tham số in Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ thep dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng, NSD chọn mục Vật tư hàng hóa, CCDC\S32-H: Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image447

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán Người sử dụng chỉ lựa chọn in được từ đầu năm đến ngày cần in báo cáo

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Phòng/Ban

Chọn Phòng/Ban cần xem hoặc in báo cáo

Loại

Chọn loại công cụ cần xem hoặc in báo cáo

Mã CCDC

Chọn mã CCDC cần xem hoặc in báo cáo

Tên CCDC

Chọn tên CCDC cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Phòng/Ban cần xem hoặc in báo cáo, NSD nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Phòng/Ban. Sau đó chọn Phòng/Ban mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Chọn Loại công cụ dụng cụ: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự cách chọn Phòng/Ban.

-       Chọn CCDC: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng CCDC, NSD có thể chọn nhanh tất cả CCDC bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.