Tham số in Sổ ghi tăng TSCĐ, Sổ ghi giảm TSCĐ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Tài sản cố định >

Tham số in Sổ ghi tăng TSCĐ, Sổ ghi giảm TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ tài sản cố định, Sổ ghi tăng tài sản cố định, Sổ ghi giảm tài sản cố định, Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ ghi tăng tài sản cố định, NSD chọn mục Tài sản cố định\Sổ ghi tăng tài sản cố định.

-       Để xem hoặc in Sổ ghi giảm tài sản cố định, NSD chọn mục Tài sản cố định\Sổ ghi giảm tài sản cố định.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image451

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Phòng/Ban

Chọn Phòng/Ban cần xem hoặc in báo cáo

Loại TSCĐ

Chọn Loại tài sản cố định cần xem hoặc in báo cáo

Mã tài sản

Chọn mã tài sản cần xem hoặc in báo cáo

Tên tài sản

Chọn tên tài sản cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Phòng/Ban cần xem hoặc in báo cáo, NSD nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Phòng/Ban. Sau đó chọn Phòng/Ban mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Chọn Loại TSCĐ: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự cách chọn Phòng/Ban.

-       Chọn tài sản: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng tài sản, NSD có thể chọn nhanh tất cả các tài sản bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.