Tham số in Danh sách TSCĐ theo loại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Tài sản cố định >

Tham số in Danh sách TSCĐ theo loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Danh sách tài sản cố định

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Danh sách tài sản cố định theo loại, NSD chọn mục Tài sản cố định\Danh sách tài sản cố định theo loại.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image454

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Loại

Cho phép chọn Loại TSCĐ cần xem hoặc in báo cáo

Mã phòng/ban

Chọn mã phòng/ban cần xem hoặc in báo cáo

Tên phòng/ban

Chọn tên phòng/ban cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Loại TSCĐ cần xem hoặc in báo cáo bằng cách nhấn nút image393 ở ô Loại.

-       Chọn Phòng/Ban: NSD nhấn nút image393 ở ô Phòng/ban, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến phòng/ban muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

Ô Loại chỉ được sử dụng cho báo cáo Danh sách TSCĐ theo loại.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.