Tham số in Bảng thanh toán tiền lương C02a-HD

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Tiền lương >

Tham số in Bảng thanh toán tiền lương C02a-HD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng thanh toán tiền lương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tiền lương\C02a-HD: Bảng thanh toán tiền lương để xem hoặc in Bảng thanh toán tiền lương theo biểu mẫu C02a-HD hoặc Tiền lương\Bảng thanh toán tiền lương số 4 để xem hoặc in mẫu Bảng thanh toán tiền lương số 4. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image458

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng 11

Mã phòng/ban

Chọn mã phòng/ban cần xem hoặc in báo cáo

Tên phòng/ban

Chọn tên phòng/ban cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Chọn Phòng/Ban: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng Phòng/Ban, NSD có thể chọn nhanh tất cả các Phòng/Ban bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.