Tham số in Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ, Báo cáo kiểm kê TSCĐ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Tài sản cố định >

Tham số in Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ, Báo cáo kiểm kê TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ và báo cáo kiểm kê TSCĐ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\B04-H: Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ.

-       Để xem hoặc in Báo cáo kiểm kê TSCĐ, NSD chọn mục Tài sản cố định\Báo cáo kiểm kê TSCĐ.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image456

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

In theo số lượng khai báo

Tích chọn để in tài sản theo khối lượng đã khai báo

Chi tiết theo từng tài sản cố định

Tích chọn để in chi tiết theo từng tài sản cố định

Mẫu báo cáo

Chọn mẫu báo cáo cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Sửa mẫu

Chọn sửa mẫu để tiến hành sửa mấu báo cáo theo nhu cầu đơn vị

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Để xem chi tiết theo từng tài sản cố định thì tích chọn mục Chi tiết theo từng tài sản cố định.

-       Để hiển thị số lượng tài sản cố định như đã khai báo trong danh mục lên báo cáo có liên quan NSD sẽ tích chọn mục In theo số lượng khai báo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

Mục Chi tiết theo từng tài sản cố định chỉ áp dụng đối với Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.