Tham số in Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ và Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo khác >

Tham số in Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ và Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ và Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ, NSD chọn mục Báo cáo khác\Sổ chi tiết công nợ phải thu theo ngoại tệ

-       Để xem hoặc in Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tê, NSD chọn mục Báo cáo khác\Sổ chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image476

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chon tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Loại tiền

Chọn Loại tiền cần xem hoặc in báo cáo

Mã khách hàng

Mã khách hàng cần xem hoặc in báo cáo

Tên khách hàng

Tên khách hàng cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Tài khoản, xuất hiện danh sách Tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến Tài khảon cần in và nhấn vào Tài khoản đó.

-       Chọn Loại tiền: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Loại tiền, xuất hiện danh sách Loại tiền, NSD chỉ cần tìm đến Loại tiền cần in và nhấn vào Loại tiền đó.

-       Chọn tài khoản: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của tài khoản cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các tài khoản tương tự như chọn Phòng/Ban, NSD có thể chọn nhanh tất cả các tài khoản bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.