Tham số in C13-HD: Bảng danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân đặc thù Đồng Tháp C13-HD

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Tiền lương >

Tham số in C13-HD: Bảng danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân đặc thù Đồng Tháp C13-HD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in báo cáo C13-HD: Bảng danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác đặc thù Đồng Tháp

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tiền lương\C13-HD: Bảng danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân đặc thù Đồng Tháp để xem hoặc in mẫu Bảng danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân đặc thù Đồng Tháp . Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image460

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng 9

Tài khoản

Mã phòng/ban

Chọn tài khoản ngân hàng, kho bạc cần xem và in báo cáo

Chọn mã phòng/ban cần xem hoặc in báo cáo

Tên phòng/ban

Chọn tên phòng/ban cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Chọn tài khoản: NSD nhấn nút image393 ở ô Tài khoản, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn tài khoản ngân hàng, kho bạc muốn in, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản ngân hàng, kho bạc muốn in và nhấn chọn vào tài khoản đó.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.