Phân hệ Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Kho bạc cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến quá trình tiếp nhận và rút kinh phí cấp theo dự toán từ khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình dự án, đề tài khoa học, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cho đến khi rút dự toán ở kho bạc về nhập quỹ hoặc chuyển khoản kho chi trực tiếp qua kho bạc.

8 Quy trình của phân hệ Kho bạc

image661

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Nhận dự toán

image662

- Đầu năm khi đơn vị nhận được QĐ giao dự toán của đơn vị có thẩm quyền, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến việc Nhận dự toán gồm có:

 + Nhận dự toán.

Rút dự toán

image663

- Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến Rút dự toán gồm có:

 + Rút dự toán tiền mặt.

 + Rút dự toán tiền gửi

 + Rút dự toán chuyển khoản.

 + Rút dự toán chuyển khoản trả lương

Các nghiệp vụ này áp dụng cho cả 2 trường hợp rút chưa có dự toán và rút đã có dự toán.

Điều chỉnh dự toán

image664

- Trong năm đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến điều chỉnh dự toán như:

 + Từ nhóm mục này sang nhóm mục khác.

 + Từ mục này sang mục khác.

 + Nguồn này sang nguồn khác.

Hủy dự toán

image665

- Đến cuối năm số dự toán đã giao cho đơn vị nhưng sử dụng không hết và cũng không được phép chuyển sang năm sau. Đơn vị nhận được thông báo phải huỷ toàn bộ số dự toán còn ở kho bạc.

Nhập quỹ tiền mặt

image666

- Lập phiếu thu nhập quỹ tiền mặt sau khi rút tiền mặt tại kho bạc.

Chuyển khoản kho bạc

image667

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến chuyển khoản kho bạc gồm:

 + Chuyển khoản kho bạc

 + Chuyển khoản kho bạc mua VTHH

 + Chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ

Áp dụng cho cả 2 trường hợp chuyển khoản đã cấp dự toán và chuyển khoản chưa cấp dự toán.

Lập bảng kê

image668

- Cuối tháng đơn vị lập bảng kê các chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ tạm ứng kho bạc, chứng từ thanh toán và chứng từ thực chi  gồm:

 + Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

 + Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán.

 + Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi.

 + Lập bảng kê chứng từ thực chi.

Đối chiếu với kho bạc

image669

- Xem và in các báo cáo đối chiếu với kho bạc:

 + F02-3aH: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN.

 + F02-3bH: Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN.

Nguồn

image670

- Khai báo danh mục Nguồn kinh phí được sử dụng tại đơn vị.

Chương

image671

- Khai báo danh mục Chương được sử dụng tại đơn vị.

Loại khoản

image672

- Khai báo danh mục Loại khoản được sử dụng tại đơn vị.

Mục - tiểu mục

image673

- Khai báo danh mục Mục - tiểu mục được sử dụng tại đơn vị.

Tài khoản kho bạc

image674

- Khai báo danh mục các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc của đơn vị.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.