Phân hệ Tiền gửi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Tiền gửi cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

8 Quy trình của phân hệ Tiền gửi

image759

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Thu tiền

image760

- Xuất quỹ gửi vào ngân hàng.

- Nhận kinh phí hoạt động, hoạt động dự án, hoạt động theo đơn đặt hàng của nhà nước, hoạt động xây dựng cơ bản từ tài khoản tiền gửi.

- Thu phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng tiền gửi.

- Thu tiền khách hàng, thu nội bộ bằng tiền gửi.

- Thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ bằng tiền gửi.

- Thu lãi cho vay, lãi tín phiếu, trái phiếu bằng tiền gửi.

- Thu bằng tiền gửi do bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

- Các khoản thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Chi tiền

image761

- Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ.

- Mua vật tư, hàng hóa, CCDC, sử dụng ngay không qua kho bằng tiền gửi.

- Mua TSCĐ bằng tiền gửi.

- Chi các khoản đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt động, chi dự án, chi theo đơn đặt hàng nhà nước, chi hoạt động sản xuất kinh doanh bằng tiền gửi.

- Chi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nộp nhà nước bằng tiền gửi.

- Chi trả các khoản nợ vay.

- Chi trả tiền lương và các khoản tính theo lương.

- Các khoản chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Tiền đang chuyển

image762

- Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng, kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo Có.

- Làm thủ tục chuyển từ tài khoản ngân hàng, kho bạc để trả đơn vị, tổ chức khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng, kho bạc.

- Khách hàng trả tiền mua hàng bằng séc nhưng chưa nhận được báo Có của ngân hàng, kho bạc.

- Ngân hàng, kho bạc báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị.

- Ngân hàng, kho bạc báo Nợ về số tiền đã chuyển trả cho người bán, người cung cấp.

- Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản nợ của khách hàng nộp vào ngân hàng, kho bạc ngay không qua quỹ tiền mặt của đơn vị nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng, kho bạc.

Đối chiếu

image763

- Đơn vị thực hiện kiểm tra, đối chiếu với ngân hàng để đảm bảo số tiền thu, chi, tồn ở tài khoản ngân hàng của đơn vị khớp số liệu của ngân hàng, kho bạc quản lý.

Sổ tiền gửi

image764

- Xem và in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc (S12-H).

Khách hàng , nhà cung cấp

image765

- Khai báo danh mục Khách hàng, nhà cung cấp liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Cán bộ

image742

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến hoạt động thu, chi tiền gửi của đơn vị.

Tài khoản ngân hàng

image766

- Khai báo danh mục các tài khoản tiền gửi của đơn vị tại ngân hàng, kho bạc.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.