Phân hệ Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Phân hệ Tài sản cố định cho phép theo dõi toàn bộ quá trình sử dụng TSCĐ như: ghi tăng TSCĐ, tự động tính hao mòn TSCĐ theo định kỳ, ghi giảm TSCĐ, đánh giá lại TSCĐ,…

8 Quy trình của phân hệ Tài sản cố định

image832 image833

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Mua và ghi tăng TSCĐ

image834

- Mua TSCĐ về bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc chuyển khoản (Đồng thời ghi tăng nguồn hình thành TSCĐ).

- Mua TSCĐ nhưng chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp (Đồng thời ghi tăng nguồn hình thành TSCĐ).

- Mua TSCĐ bằng các quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi và trả bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc chuyển khoản.

Nhận bằng hiện vật và ghi tăng

image835

- TSCĐ tiếp nhận do được cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ.

- Khi được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình của các tổ chức, cá nhân trong nước để dùng cho hoạt động HCSN.

- Được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ.

Bán TSCĐ

image836

- Số thu về nhượng bán TSCĐ bằng tiền mặt, tiền gửi

- Số thu về nhượng bán TSCĐ nhưng thu tiền của khách hàng.

Ghi giảm

image837

- Ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách.

- Ghi giảm TSCĐ đã thanh lý do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách.

- Ghi giảm TSCĐ do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ.

Đánh giá lại

image793

- Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải tiến hành kiểm kê, xác định số lượng, giá trị của từng loại TSCĐ và tiến hành đánh giá lại TSCĐ theo đúng hướng dẫn của Nhà nước.

Tính hao mòn

image838

- Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách.

Sổ tài sản cố định

image839

- Xem và in Sổ tài sản cố định (S31-H).

Tài sản cố định

image796

- Đơn vị khai báo và theo dõi các TSCĐ trong danh sách TSCĐ của đơn vị đầu năm và phát sinh trong năm tài chính

Phòng/Ban

image840

- Khai báo và theo dõi danh sách các Phòng/Ban tại đơn vị.

Biểu tượng Bán TSCĐ không xuất hiện nếu khi tạo dữ liệu kế toán mới, đơn vị chọn không hạch toán thuế giá trị gia tăng. Đơn vị có thể thay đổi tùy chọn này bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, tại phần “Đơn vị có hạch toán thuế GTGT không?” tích chọn ô “Có”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.