MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

-Cho phép NSD nhập liệu số dư tài khoản vật tư theo hoạt động dự án và hoạt động EA

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu tài khoản vật tư theo hoạt động, xuất hiện màn hình sau:

CDC04

-       NSD nhập liệu số liệu chi tiết và nhấn vào cất để lưu dữ liệu

Chú ý:

-       Dữ liệu trên giao diện này hoàn toàn độc lập với số liệu phát sinh trên tài khoản 152 khi nhập liệu tại giao diện Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu cho tài khoản 152. Dữ liệu trên giao diện này chỉ lên cột Tạm ứng đặc thù CDC

- Trên giao diện chương trình hỗ trợ hiển thị tổng tiền trên số dư vật tư để NSD dễ dàng đối chiếu số liệu

 


Copyright © 2014 MISA JSC. All rights reserved.