Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô, xuất hiện hộp hội thoại:

image1124

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ (từ ngày... đến ngày...)

Kho bạc

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Kho bạc

Tiền mặt

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Tiền mặt

Tiền gửi

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Tiền gửi

Vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Tài sản cố định

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Tài sản cố định

Mua hàng

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Mua hàng

Bán hàng

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng

Sổ cái

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ Sổ cái

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn nhanh hoặc bỏ nhanh tất cả những phân hệ trên

Ghi sổ

Thực hiện thao tác ghi sổ chứng từ thuộc các phân hệ được chọn

Bỏ ghi

Bỏ ghi sổ chứng từ thuộc các phân hệ được chọn

Kết quả

Hiển thị danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Chọn loại chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Nhấn nút <<Ghi sổ>> để ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

-       Nhấn nút <<Bỏ ghi>> để bỏ ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

-       Nhấn nút <<Kết quả>> để xem danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.