Chuyển Người dùng sang Phòng/Ban khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Chuyển Người dùng sang Phòng/Ban khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép di chuyển người dùng từ Phòng/Ban này đến Phòng/Ban khác khi có sự điều chuyển nhân sự trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn người dùng cần di chuyển.

-       Kích chuột phải chọn “Chuyển đến”, xuất hiện hộp hội thoại:

image1068

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Công ty của tôi

Cơ cấu tổ chức thực tế của đơn vị theo hình cây

Đồng ý

Thực hiện việc di chuyển người dùng

Huỷ bỏ

Không thực hiện việc di chuyển người dùng

-       Trên cây cơ cấu tổ chức, chọn Phòng/Ban cần di chuyển người dùng tới.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc di chuyển.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.