Menu Hệ thống

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Hệ thống bao gồm các chức năng: Ngày hạch toán, Khóa sổ kỳ kế toán, Bỏ khóa sổ kỳ kế toán, Đổi mật khẩu, Sửa thông tin cá nhân, Quản lý người dùng, Vai trò và quyền hạn, Nhật ký truy cập , Tính năng bổ sung Tùy chọn

image1047

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.