Tài sản cố định - kết nối với QLTS.VN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Tài sản cố định - kết nối với QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Phân hệ Tài sản cố định sau khi kết nối với QLTS.VN, cho phép lấy các số liệu phát sinh đã ghi chép trên QLTS.VN về thực hiện hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

-Màn hình danh sách: Hiển thị tất cả các chứng từ hạch toán về tài sản bao gồm: Ghi tăng tài sản, Ghi giảm tài sản, Khấu hao, Hao mòn, Đánh giá lại
-Màn hình chi tiết: Hiển thị nội dung chi tiết của chứng từ tương ứng trên màn hình danh sách

clip0054