Nhân bản Người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Nhân bản Người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một người dùng có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với người dùng khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn người dùng cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Người dùng với tất cả thông tin của người dùng gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho người dùng mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu người dùng mới.

Xem thêm

Thêm mới Người dùng

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.