Đóng dữ liệu kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Đóng dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Đóng dữ liệu kế toán đang làm việc. Thao tác này chỉ thực hiện khi muốn kết thúc làm việc với dữ liệu kế toán đang dùng để mở dữ liệu kế toán khác.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.