Làm thế nào để sử dụng được phân hệ tiền lương trên phần mềm?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để sử dụng được phân hệ tiền lương trên phần mềm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để sử dụng được phân hệ tiền lương trên phần mềm, trước hết anh chị cần khai báo các thông tin ban đầu

oKhai báo thông tin ban đầu: Vào Danh mục, chọn lần lượt các danh mục sau để tiến hành khai báo:

- Khai báo Phòng ban: Xem hướng dẫn trong Help khi nhấn phím F1

- Thiết lập quy định vềlương, thuế, Bảo hiểm: Xem hướng dẫn trong Help khi nhấn phím F1

- Khai báo các khoản lương: Xem hướng dẫn trong Help khi nhấn phím F1

- Khai báo cán bộ: Xem hướng dẫn trong Help khi nhấn phím F1

oTính lương: Vào phân hệ Tiền lương ở ngoài bàn làm việc:

 B1: Lập các bảng phát sinh (Nếu có) như:

"Bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm: Lưu ý: Nếu cán bộ có >0 ngày nghỉ thai sản được nhập trong cột nghỉ thai sản thì lương của cán bộđó cả tháng sẽ được tính bằng 0 Xem hướng dẫn thao tác trong Help

"Bảng tổng hợp các khoản thu nhập không thường xuyên: Xem hướng dẫn trong Help

"Bảng tổng hợp các khoản khấu trừkhông thường xuyên: Xem hướng dẫn trong Help

"Bảng truy lĩnh lương: Xem hướng dẫn trong Help

B2: Lập bảng lương: Khi đó trên bảng lương sẽ xuất hiện các thông tin về các bảng tổng hợp trên thành các cột trong bảng lương

B3: Hạch toán chi phí lương: Xem hướng dẫn thao tác trong Help lưu ý các khái niệm

"Hạch toán toàn bộ lương phát sinh: Hệ thống sẽ tự động sinh tất cả các bút toán hạch toán liên quan đến bảng lương trên cùng một chứng từ hạch toán và hạch toán 661/334: 100%, và 334/332 số tiền khấu trừ vào lương

"Hạch toán trên số lương đã trừ các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, Thuế TNCN: Hệ thống sẽ sinh ra bút toán chỉ hạch toán khoản chi phí đã trừ bảo hiểm, ... và hạch toán 661/334: 88.5%

"Hạch toán bảo hiểm: Hệ thống sẽ sinh ra bút toán hạch toán các khoản bảo hiểm khấu trừ, cơ quan đóng

"Hạch toán kinh phí công đoàn: Hệ thống sẽ sinh ra bút toán hạch toán các khoản kinh phí công đoàn khấu trừ và cơ quan đóng

"Hạch toán thuế TNCN: Hệ thống sẽ sinh ra bút toán hạch toán thuế TNCN

"Phân bổ nguồn: Cho phép phân bổ số tiền lương theo từng nguồn. VD: Nguồn ngân sách tỉnh, nguồn học phí

B4: Tính thuế TNCN: Thao tác này tương tự thao tác trong phần mềm MISA Mimosa.NET 2012, lưu ý sau khi tính thuế TNCN thì mới cập nhật vào bảng lương để tính ra số thực lĩnh của từng cá nhân

B5A: Trả lương: Xem hướng dẫn sử dụng trong Help, lưu ý các khái niệm

"Trả các khoản thuộc nguồn ngân sách: Trường hợp đơn vịtrảriêng các khoản lương hưởng từ nguồn ngân sách và các khoản lương hưởng từ nguồn thu của đơn vị. Khi thực hiện trả các khoản lương hường từ nguồn ngân sách, thực hiện chọn: Trả các khoản thuộc nguồn ngân sách. Chương trình sẽ căn cứ vào thông tin Nguồn hưởng lương của từng khoản lương để xác định số tiền thực lĩnh của từng cán bộ là tổng số tiền của các khoản lương có Nguồn thuộc nguồn Ngân sách. Chỉ tính được với các khoản lương thiết lập theo nguồn không trả theo phần phân bổ chi phí

"Trả các khoản không thuộc nguồn ngân sách: Khi thực hiện trả các khoản lương hường từ nguồn thu của đơn vị, thực hiện chọn: Trả các khoản không thuộc nguồn ngân sách. Chương trình sẽ căn cứvào thông tin Nguồn hưởng lương của từng khoản lương để xác định số tiền thực lĩnh của từng cán bộ là tổng số tiền của các khoản lương có Nguồn không thuộc nguồn Ngân sách.

"Toàn bộ số còn phải trả: Trường hợp đơn vị trả1 lần tất cả các khoản lương trong kỳ chon cán bộ. Thực hiện chọn: Trả toàn bộ số còn phải trả. Chương trình sẽ tính tổng tất cả các khoản phải trả cán bộ trên bảng lương (sau khi đã trừcác khoản khấu trừ) thành số tiền thực lĩnh của cán bộ trên chứng từ trả lương.

B5B: Nộp bảo hiểm: Xem hướng dẫn sử dụng trong Help. Lưu ý các khái niệm

"Trên toàn bộ số phát sinh: Trường hợp khi nộp bảo hiểm, đơn vị thực hiện nộp toàn bộ số Bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) và không xét đết số tiền ốm đau phải trả cho cán bộ trong kỳ.  -> thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này trên toàn bộ số phát sinh.

"Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau: Trường hợp khi nộp bảo hiểm, đơn vị thực hiện giữ lại 2% quỹ ốm đau để sử dụng tại đơn vị. -> thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) - 2%Tiền quỹ ốm đau được trừ từ tiền bảo hiểm xã hội cơ quan đóng.

"Sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương: Trường hợp đơn vị tự cấn trừ số tiền bảo hiểm trả thay lương cho cán bộ trước khi nộp tiền bảo hiểm -> Thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này: Sau khi trừ tiền bảo hiểm xã hội trả thay lương. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số tiền phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) - Cột bảo hiểm xã hội trả thay lương trên bảng lương (số tiền này sẽ được trừ vào tiền bảo hiểm xã hội cơ quan đóng)

B5C: Nộp thuế TNCN: Xem hướng dẫn sử dụng trong Help