Làm thế nào để thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước kho bạc chưa duyệt?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước kho bạc chưa duyệt?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề:

Hướng dẫn thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước KB chưa duyệt?

Giải pháp:

1.Bước 01: Nếu số dư đơn vị đang để ở Dư Nợ 6611 Kho bạc chưa duyệt của các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước thì cần chuyển số dư đó về số dư đầu năm của TK 66131 - Chi năm sau. Lúc đó số dư đang nằm ở Dư Có 336 và Dư Nợ 66131

2.Bước 02: Trong năm khi nào được thanh toán thì hạch toán Nợ 6612/Có 66131 nghiệp vụ chọn là Tạm ứng chưa cấp dự toán

3.Bước 03: Lập bảng kê tạm ứng chưa cấp dự toán và thanh toán những khoản chi đã hạch toán ở Bước 02 (tức phần mềm sẽ sinh Nợ 336/Có 4612 đồng thời Có 008).

4.Bước 04: Nhập Nợ 008 giao dự toán cho các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán đó để đảm bảo Dự toán còn lại của Kho bạc đúng đắn.

5.Bước 05: In các báo cáo liên quan, đặc biệt F02-3bH để KH xác nhận kết quả đã đúng đắn.