Làm thế nào khi mẫu số 02 lên sai số liệu?

Navigation:  Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào khi mẫu số 02 lên sai số liệu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề:

Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước: Mẫu số 02-SDPK/ĐVDT sai số liệu

Giải pháp:

Hiện trạng 1: Số liệu cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ bị âm

Giải pháp: Do cách lấy số liệu của cột này theo thông tư 61/2014/TT-BTC bằng số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, Do vậy, số liệu bị âm khi trong kỳ số tạm ứng phát sinh nhỏ hơn số thanh toán trong kỳ, thường là do đơn vị thanh toán số tạm ứng kỳ trước còn tồn nhiều. Số liệu này khớp với số liệu trên biểu B5-03 của hệ thống TABMIS