Phân hệ Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Công cụ dụng cụ cho phép quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tình hình sử dụng công cụ dụng cụ tại đơn vị.

8 Quy trình của phân hệ Công cụ dụng cụ

Sodo_CCDC

 

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Ghi tăng CCDC

image792

- Giá trị CCDC tăng do xuất ra để sử dụng.

Ghi giảm CCDC

image793

- Giá trị CCDC lâu bền giảm do báo hỏng, mất và các nguyên nhân khác.

Điều chuyển CCDC

image794

- Khi đơn vị có  nhu cầu chuyển CCDC từ Phòng/Ban này sang Phòng/Ban khác trong cùng đơn vị.

Sổ CCDC

image798

- Xem và in Báo cáo tình hình tăng, giảm CCDC.

CCDC

image800

- Khai báo và theo dõi danh mục công cụ, dụng cụ tại đơn vị

Cán bộ

image742

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Phòng/Ban

image803

- Khai báo và theo dõi danh sách các Phòng/Ban tại đơn vị.