Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 lên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 lên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp đơn vị đang làm dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2012, mới nâng cấp lên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014, anh chị cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 lên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 để tiếp tục sử dụng.

Cách thực hiện chuyển đổi như sau:

oAnh chị mở phần mềm, nhấn Hủy bỏ để bỏ qua bước đăng nhập dữ liệu.

oTiếp theo anh chị vào Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2014

oChương trình hiển thị hộp thoại Chuyển đổi dữ liệu bao gồm 5 bước

buoc 1

oBấm <<Tiếp tục>> tại màn hình bước 1. Giới thiệu, chương trình hiển thị màn hình bước Chọn nguồn dữ liệu. Thực hiện chọn Máy chủ của dữ liệu trên Mimosa 2012 và dữ liệu kế toán cần chuyển đổi. Chọn máy chủ mới là máy chủ của Mimosa 2014 và đặt tên dữ liệu.

buoc 2

oBấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước Chọn ngày hạch toán

oChương trình hiển thị màn hình bước Chọn ngày hạch toán. Chọn ngày hạch toán.

buoc 3

oBấm  <<Tiếp tục>> để chuyển sang tiếp theo

buoc 4

oBấm <<Thực hiện>> để thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2014

oKhi chuyển đổi thành công phần mềm hiển thị hộp thoại sau:

ket thuc

oAnh chị nhấn Đóng để hoàn thành việc chuyển đổi.

oSau khi đã chuyển đổi thành công, anh chị mở dữ liệu vừa chuyển đổi đó trên phần mềm Mimosa 2014 để thực hiện tiếp việc nhập liệu.