Đánh giá lại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tài sản cố định > Đánh giá lại tài sản cố định >

Đánh giá lại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ.

R21-TS08

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài sản

Chọn TSCĐ cần đánh giá lại

Diễn giải

Nội dung chính của nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Thông tin cũ

Các thông tin về TSCĐ khi chưa thực hiện đánh giá lại

Thông tin điều chỉnh

Các thông tin điều chỉnh TSCĐ

Chênh lệch

Chênh lệch giữa thông tin cũ và thông tin điều chỉnh

Hạch toán

Nhấn nút này để chương trình tự động sinh bút toán hạch toán

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Thống kê đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Hạch toán gồm các thông tin về Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát và Nghiệp vụ.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Hạch toán đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Đánh giá lại tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn TSCĐ cần đánh giá lại tại ô Tài sản.

-       Nhập nội dung chính của chứng từ vào ô Diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

-       Sau khi NSD chọn TSCĐ, thông tin về TSCĐ đó được tự động điền vào các ô tương ứng trong khung Thông tin cũ và Thông tin điều chỉnh. NSD chỉ cần nhập thông tin điều chỉnh TSCĐ vào các ô trong khung Thông tin điều chỉnh, phần chênh lệch giữa thông tin cũ và thông tin điều chỉnh sẽ được tự động tính và điền vào các ô tương ứng trong khung Chênh lệch.

-       Nhấn nút <<Hạch toán>> để chương trình tự động sinh bút toán hạch toán tại phần thông tin chi tiết.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán

-       Sau khi NSD nhấn nút Hạch toán, chương trình tự động sinh thông tin hạch toán tại các cột Diễn giải, TK Nợ hoặc TK Có, Số tiền. NSD cập nhật thông tin vào cột còn lại.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê

-       Các thông tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền được tự động lấy theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng liên quan bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Đánh giá lại tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Đánh giá lại tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.