Ghi tăng CCDC

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Công cụ dụng cụ >

Ghi tăng CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ghi tăng Công cụ dụng cụ có các trường hợp sau:

oMua mới CCDC về nhập kho

oMua mới CCDC về sử dụng ngay