Công cụ dụng cụ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R22-CC02

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oGhi tăng công cụ dụng cụ

oGhi giảm công cụ dụng cụ

oĐiều chuyển công cụ dụng cụ