Ghi tăng Tài sản cố định

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định >

Ghi tăng Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Có 2 trường hợp đơn vị cần ghi tăng TSCĐ:

oGhi tăng TSCĐ do mua mới

oGhi tăng TSCĐ do nhận điều chuyển từ cấp trên