Tài sản cố định

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

R21-TS

 

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

oGhi tăng Tài sản cố định

oĐiều chỉnh tài sản

oTính hao mòn tài sản

oĐiều chuyển phòng ban

oGhi giảm tài sản