Ghi tăng tài sản do nhận điều chuyển từ cấp trên

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định > Ghi tăng Tài sản cố định >

Ghi tăng tài sản do nhận điều chuyển từ cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi mua đơn vị được cấp trên cấp tài sản thì ghi sổ kế toán như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oCăn cứ vào Biên bản giao nhận tài sản giữa đơn vị và đơn vị cấp trên, kế toán thực hiện hạch toán ghi tăng tài sản cố định.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oCăn cứ vào biên bản giao nhận tài sản và các chứng từ kèm theo

Nợ TK 211

Có TK 466

oCăn cứ vào hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp và chứng từ thanh toán (trường hợp mua tài sản thanh toán ngay)

Nợ TK 661/662

Có TK 331, 111, 112, 461/462

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 02/06/2015 đơn vị nhận mua nhận hai bộ máy vi tính từ đơn vị chủ quản với các thông tin như sau:

Nguyên giá: 25.000.000

Giá trị đã hao mòn: 5.000.000

Giá trị còn lại: 20.000.000

Mua và tính hao mòn từ năm 2014

Hướng dẫn ghi kế toán khi mua mới tài sản

1.Đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.vn do MISA cung cấp

o Thực hiện tương tự như trường hợp mua mới tài sản. Chi tiết xem tại đây

2.Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.vn

oĐể ghi tăng được tài sản thì đầu tiên anh/chị cần khai báo mới một tài sản

oVào Danh mục\Tài sản cố định thực hiện thêm mới tài sản cố định. Chú ý: khi khai báo thông tin hao mòn đối với tài sản nhận cấp phát thì tích chọn "Là tài sản điều chuyển" và ghi đúng thông tin về ngày mua, ngày ghi tăng, ngày sử dụng, ngày bắt đầu tính hao mòn. Trong đó ngày ghi tăng là ngày đơn vị nhận được tài sản.

R21-TS05

oNhấn <Cất> để lưu giữ tài sản. Sau khi nhấn cất thì chương trình hỗ trợ ghi tăng tài sản

R21-TS06

oChọn hình thức ghi tăng là Nhận bằng hiện vật

oNhấn <> để sinh chứng từ hạch toán chi tiết

R21-TS07

oTrường hợp đơn vị nhận bằng hiện vật, nhưng không cần ghi nhận nguồn kinh phí cấp phát bằng hiện vật, chỉ cần ghi tăng TSCĐ, thì anh chị tích vào ô "Ghi tăng với 1 dòng định khoản" ở góc trên bên trái màn hình Nhận bằng hiện vật và ghi tăng, để phần mềm tự động hạch toán bên dưới như yêu cầu.

oAnh/chị kiểm tra chứng từ chi tiết và nhấn Cất để lưu giữ chứng từ

Lên đầu trang