Xuất khẩu dữ liệu ra Excel

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu ra Excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD xuất khẩu dữ liệu ra Excel.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra Excel

-       Chương trình xuất hiện hộp thoại:

28-01-2013 10-14-46 SA

-       Chọn dữ liệu cần xuất khẩu ra Excel "Tài sản cố định" hoặc "Cán bộ":

28-01-2013 10-29-07 SA

-       Tại mục đường dẫn lưu tệp .xls NSD kích chuột vào biểu tượng image387 để chọn đường dẫn lưu tệp Excel xuất ra

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để chấp nhận thực hiện xuất khẩu ra excel.

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để từ chối thực hiện xuất khẩu ra excel.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.