Tham số in Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo NSD chọn mục Báo cáo tài chính\B02-H-Phần I: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng hoặc B02-H-Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem hoặc in, nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

TSB02Hp1p2

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Tất cả

Tích chọn mục này để xem hoặc in nhiều báo cáo chi tiết lần lượt từng Chương, khoản

Tổng hợp

Tích chọn mục này để xem hoặc in một báo cáo tổng hợp theo tất cả các Chương, Khoản

Tùy chọn

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo theo một Chương, Khoản cụ thể

Không in kinh phí XDCB

Tích chọn có in kinh phí XDCB hoặc không tích chọn

In tháng chính lý quyết toán

Cho phép in báo cáo theo tháng chỉnh lý quyết toán

In cả năm báo cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Cho phép in báo cáo bao gồm số liệu cả năm và số liệu của chứng từ chỉnh lý quyết toán

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Sửa mẫu

Sửa lại mẫu báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Để xem hoặc in nhiều báo cáo lần lượt từng Chương, Khoản, NSD nhấn chọn Tất cả. Khi muốn xem hoặc in một báo cáo tổng hợp cho tất cả Chương, Khoản thì NSD nhấn chọn Tổng hợp. NSD nhấn chọn Tùy chọn khi muốn xem hoặc in báo cáo theo một Chương, Khoản cụ thể bằng cách nhấn nút image393 ở các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.