Tham số in Bảng cân đối tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Bảng cân đối tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng cân đối tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\B01-H: Bảng cân đối tài khoản.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

TSbangcandoitaikhoan

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn Nguồn cần xem hoặc in  báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn khoản cần xem hoặc in báo cáo

Bậc TK

Chọn bậc cần xem hoặc in báo cáo

Mẫu báo cáo

Chọn mẫu báo cáo cần xem hoặc in báo cáo

In tài khoản chi tiết theo nguồn

Tích chọn in theo nguồn hoặc không tích chọn

In tháng chính lý quyết toán

Cho phép in báo cáo theo tháng chỉnh lý quyết toán

In cả năm báo cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Cho phép in báo cáo bao gồm số liệu cả năm và số liệu của chứng từ chỉnh lý quyết toán

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Sửa mẫu

Thay đổi mẫu cho báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Nguồn: NSD nhấn nút image393 ở ô Nguồn, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn Nguồn ngân sách thích hợp để xem hoặc in báo cáo.

-       Chọn Chương, Khoản và Bậc TK: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự như cách chọn Nguồn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.