Tham số in Thuyết minh báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Thuyết minh báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số, tổng hợp số liệu trước khi xem và in Thuyết minh báo cáo tài chính.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo tài chính\B06-H: Thuyết minh báo cáo tài chính, nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại gồm 04 trang thông tin:

      Trang Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính, Sự nghiệp trong năm:

image400

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

Tình hình tăng, giảm số lượng lao động, tổng quỹ lương … của đơn vị

Tổng số cán bộ

Tổng số lượng cán bộ có mặt đến thời điểm lập báo cáo

Hợp đồng thử việc

Số lượng nhân viên đang ở trong diện Hợp đồng thử việc

Số tăng trong năm

Số lương nhân viên tăng thêm trong năm

Số giảm trong năm

Số lượng nhân viên giảm trong năm

Tổng quỹ lương

Tổng quỹ lương thực hiện cả năm

Lương hợp đồng

Tổng quỹ lương hợp đồng

Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

Thông tin về tình hình thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa nhập

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại

-       Nhập các thông tin về tình hình biên chế, lao động, quỹ lương … vào các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa nhập.

      Trang Tình hình thực hiện nộp trả ngân sách:

image401

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chỉ tiêu

Danh sách các chỉ tiêu nộp trả ngân sách và nộp cấp trên

Số phải nộp năm trước chuyên sang

Số tiền đơn vị phải nộp năm trước chuyển sang

Số phải nộp

Số tiền đơn vị phải nộp trả ngân sách và nộp cấp trên trong năm

Số đã nộp

Số tiền đơn vị đã nộp trả ngân sách và nộp cấp trên trong năm

Số còn phải nộp

Số tiền đơn vị còn phải nộp trả ngân sách và nộp cấp trên

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa tổng hợp

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại

-       Nhập lần lượt số tiền tương ứng cho từng chỉ tiêu vào các cột Số phải nộp, Số đã nộp và Số còn phải nộp.

-       Ngoài ra NSD còn có thể thêm mới hoặc xóa chỉ tiêu thuộc phần Nộp Ngân sách và Nộp cấp trên bằng cách như sau:

+       Thêm mới chỉ tiêu: Chọn dòng chỉ tiêu cần thêm mới, kích chuột phải chọn Thêm dòng

B06_2

+     Xóa  dòng chỉ tiêu: Chọn dòng chỉ tiêu cần xóa, kích chuột phải chọn Xóa dòng.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa tổng hợp.

      Trang Tình hình tiếp nhận kinh phí:

image402

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chỉ tiêu

Danh sách các chỉ tiêu tiếp nhận kinh phí

Số tiền

Số tiền kinh phí tiếp nhận

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa tổng hợp

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại

-       Nhập số tiền tương ứng cho từng chỉ tiêu

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa tổng hợp.

      Trang Nhận xét và kiến nghị:

image403

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Những tình hình phát sinh không bình thường trong năm

Đưa ra những thông tin về tình hình phát sinh không bình thường trong năm

Nguyên nhân của các biến động tăng giảm so với dự toán, so với năm trước

Đưa ra nguyên nhân của các biến động tăng giảm so với dự toán, so với năm trước

Nhận xét và kiến nghị

Đưa ra nhận xét và kiến nghị có liên quan để quản lý tài chính của đơn vị.

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa nhập

Xem

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại

-       Nhập thông tin về tình hình phát sinh không bình thường trong năm.

-       Nhập nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán và so với năm trước.

-       Nhập nhận xét và kiến nghị có liên quan.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu giữ thông tin vừa nhập và nhấn nút <<Xem>> để xem thuyết minh báo cáo tài chính.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.