Tham số in Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem hoặc in báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo tài chính\F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động, nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

TSF021H

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn kinh phí

Chọn Nguồn kinh phí cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Loại kinh phí

Chọn Loại kinh phí cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Tất cả

Tích chọn mục này để xem hoặc in nhiều báo cáo chi tiết lần lượt từng Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí và hình thức cấp phát

Tổng hợp

Tích chọn mục này để xem hoặc in một báo cáo tổng hợp theo tất cả các Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí và hình thức cấp phát

Tùy chọn

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo theo một Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí và hình thức cấp phát cụ thể

Mẫu tự chủ

Tích chọn mục này để chọn báo cáo theo mẫu tự chủ

In trang bìa

Tích chọn mục này để cho phép in báo cáo F02-1H đặc thù U Minh in trang bìa

Mẫu báo cáo

Chọn mẫu báo cáo theo Quyết định 19 của Bộ Tài chính hoặc mẫu báo cáo đặc thù của đơn vị

In tháng chính lý quyết toán

Cho phép in báo cáo theo tháng chỉnh lý quyết toán

In cả năm báo cả năm bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Cho phép in báo cáo bao gồm số liệu cả năm và số liệu của chứng từ chỉnh lý quyết toán

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Sửa mẫu

Sửa đổi mẫu báo cáo cần xem hoặc in

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Để xem hoặc in nhiều báo cáo lần lượt từng Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí và hình thức cấp phát, NSD tích chọn Tất cả. Khi muốn xem hoặc in một báo cáo tổng hợp cho tất cả Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí và hình thức cấp phát thì NSD tích chọn Tổng hợp. NSD tích chọn Tùy chọn khi muốn xem hoặc in báo cáo theo một Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí và hình thức cấp phát cụ thể bằng cách nhấn nút image393 ở các ô tương ứng.

-       Chọn mẫu báo cáo bằng cách nhấn nút image393 ở mục Mẫu báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.