Tham số in Báo cáo chi tiết kinh phí dự án phần I

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo tài chính >

Tham số in Báo cáo chi tiết kinh phí dự án phần I

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem hoặc in báo cáo chi tiết kinh phí dự án.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in báo cáo tình hình kinh phí, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\F02-2H-Phần I: Báo cáo chi tiết kinh phí dự án.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image405

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn kinh phí

Chọn Nguồn kinh phí cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Dự án

Chọn Dự án cần xem hoặc in báo cáo, cho phép chọn tham số từng dự án, tất cả và tổng hợp

Tất cả

Tích chọn mục này để xem hoặc in nhiều báo cáo chi tiết lần lượt từng Nguồn kinh phí, Chương, khoản, Cấp phát, Dự án

Tổng hợp

Tích chọn mục này để xem hoặc in một báo cáo tổng hợp theo tất cả các Nguồn kinh phí, Chương, khoản, Cấp phát, Dự án

Tùy chọn

Tích chọn mục này để xem hoặc in báo cáo theo một Nguồn kinh phí, Chương, khoản, Cấp phát, Dự án cụ thể

In tháng chỉnh lý quyết toán

Tích chọn để lấy lên số liệu tháng chỉnh lý quyết toán

Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Tích chọn để lấy lên cả số liệu chỉnh lý quyết toán. Tích chọn này chỉ sáng khi chọn tham số đến ngày là 31/12/N

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Để xem hoặc in nhiều báo cáo lần lượt từng Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí, hình thức cấp phát và dự án, NSD tích chọn Tất cả. Khi muốn xem hoặc in một báo cáo tổng hợp cho tất cả Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí, hình thức cấp phát và dự án thì NSD tích chọn Tổng hợp. NSD tích chọn Tùy chọn khi muốn xem hoặc in báo cáo theo một Nguồn kinh phí, Chương, Khoản, Loại kinh phí, hình thức cấp phát và dự án cụ thể bằng cách nhấn nút image393 ở các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.