Tham số in Bảng tổng hợp chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Bảng tổng hợp chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng tổng hợp chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ kế toán\S01B: Bảng tổng hợp chứng từ, nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại sau:

image417

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày bảng TH

Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ

Số bảng TH

Số bảng tổng hợp chứng từ

Loại chứng từ

Loại chứng từ cần tổng hợp

Từ ngày

Tổng hợp chứng từ từ ngày

Đến ngày

Tổng hợp chứng từ đến ngày

Số tiền

Số tiền tương ứng của bảng tổng hợp chứng từ đối với từng loại

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn Ngày bảng TH: NSD tích chọn bảng tổng hợp chứng từ cần xem hoặc in báo cáo bằng cách tích chọn vào ô vuông bên trái image290 của bảng tổng hợp đó hoặc tích chọn vào ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột để chọn tất cả các bảng tổng hợp chứng từ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.