Tham số in Chứng từ ghi sổ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Chứng từ ghi sổ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ kế toán\S02a-H: Chứng từ ghi sổ, nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image418image418image419

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Diễn giải

Thông tin giải thích về Chứng từ ghi sổ

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

Cộng gộp các bút toán giống nhau

Các bút toán hạch toán giống nhau sẽ gộp lại thành 1 khi tích chọn ô này

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn chứng từ ghi sổ để xem hoặc in báo cáo bằng cách chọn biểu tượng ô vuông image290 ở bên trái của từng dòng chứng từ ghi sổ hoặc nhấn chọn biểu tượng ô vuông image290 ở thanh tiêu đề cột của chứng từ ghi sổ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.