Tham số in Sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Kho bạc >

Tham số in Sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Kho bạc\S72-H: Sổ theo dõi tạm ứng của kho bạc, nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image436

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn Nguồn cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Loại kinh phí

Chọn Loại kinh phí cần xem hoặc in báo cáo

Loại tạm ứng

Chọn loại tạm ứng cần xem hoặc in báo cáo

Tất cả

In nhiều báo cáo theo tất cả các tiêu chí được chọn.

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn hình thức xem hoặc in báo cáo theo tiêu chí Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát, Loại kinh phí, Loại tạm ứng.

-       Khi cần xem hoặc in báo cáo theo các chỉ tiêu cụ thể, NSD lần lượt chọn Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát và Loại kinh phí bằng cách nhấn chọn biểu tượng image393 ở các ô tương ứng. Sau đó chọn Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát và Loại kinh phí mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Khi cần xem hoặc in nhiều báo cáo theo tất cả các chỉ tiêu được chọn, NSD tích chọn vào nút Tất cả.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.