Tham số in Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo >

Tham số in Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ quỹ tiền mặt, NSD chọn mục Tiền mặt\S11-H: Sổ quỹ tiền mặt.

-       Để xem hoặc in Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, NSD chọn mục Tiền mặt\S11-H: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image437

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Loại quỹ

Chọn Loại quỹ cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo, NSD nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Tài khoản. Sau đó chọn Tài khoản mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Chọn Chương, Loại quỹ: tương tự như cách chọn Tài khoản.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

Chương trình cho phép NSD theo dõi Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo hình thức tất cả hay tổng hợp các chương.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.