Tham số in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo >

Tham số in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc hoặc Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo:

-       Để xem hoặc in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc NSD chọn mục Tiền gửi\S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

-       Để xem hoặc in Sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc, NSD chọn mục Tiền gửi\S12-H: Sổ kế toán chi tiết tiền ngân hàng, kho bạc.

-       Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image438

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Tài khoản

Chọn tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Loại tiền gửi

Tên Loại tiền gửi cần xem hoặc in báo cáo

Tài khoản NH, KB

Tên tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo, NSD nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Chương. Sau đó chọn Chương mong muốn trong danh sách hiện ra.

-       Chọn tài khoản, Loại tiền gửi, Tài khoản kho bạc: thao tác tương tự chọn Chương.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

NSD chỉ có thể chọn Loại tiền gửi hoặc TK ngân hàng, kho bạc trong trường hợp tài khoản cần xem hoặc in báo cáo đã tích chọn theo dõi chi tiết theo Loại quỹ hay TK ngân hàng, kho bạc trong menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

Chương trình cho phép NSD theo dõi Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc theo hình thức tất cả hay tổng hợp các chương.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.