Tham số in Thống kê chứng từ kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo khác >

Tham số in Thống kê chứng từ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Thống kê chứng từ kế toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo khác\Thống kê chứng từ kế toán. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image463

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

TK Nợ

Chọn tài khoản ghi bên Nợ cần xem hoặc in báo cáo

TK Có

Chọn tài khoản ghi bên Có cần xem hoặc in báo cáo

Nguồn

Chọn nguồn cần xem hoặc in báo cáo

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in báo cáo

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Đối tượng

Chọn đối tượng cần xem hoặc in báo cáo

Hoạt động

Chọn hoạt động cần xem hoặc in báo cáo

Dự án

Chọn dự án cần xem hoặc in báo cáo

Mã thống kê

Chọn mã thống kê cần xem hoặc in báo cáo

Tạm ứng

Chọn tạm ứng cần xem hoặc in báo cáo

Mục/Tiểu mục

Chọn Mục/Tiểu mục cần xem hoặc in báo cáo

Mã Mục/TM

Chọn Mã Mục/TM cần xem hoặc in báo cáo

Tên Mục/TM

Chọn tên Mục/TM cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn TK Nợ: tích chọn ô vuông image290 ở bên trái ô TK Nợ, sau đó nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô TK Nợ, rồi chọn TK Nợ trong danh sách hiện ra.

-       Chọn TK Có, Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát, Đối tượng, Hoạt động, Dự án, Mã thống kê, Tạm ứng: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự cách chọn TK Nợ.

-       Chọn Mục/Tiểu mục:

-       Tích chọn ô vuông image290 ở bên trái ô Mục/Tiểu mục

-       Tích chọn từng Mục/Tiểu mục cụ thể bằng cách tích chọn ô vuông image290 ở bên trái từng Mục/Tiểu mục trong danh sách ở phía dưới. NSD có thể chọn nhanh tất cả Mục/Tiểu mục bằng cách tích chọn ô vuông image290 trên thanh tiêu đề cột của danh sách Mục/Tiểu mục.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.