Tham số in Số dư nguồn kinh phí đầu năm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Báo cáo khác >

Tham số in Số dư nguồn kinh phí đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Số dư nguồn kinh phí đầu năm.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo khác\Số dư nguồn kinh phí đầu năm. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image464

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo

Nguồn

Chọn Nguồn cần xem hoặc in báo cáo

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn Tài khoản cần xem hoặc in báo cáo như 004, 008, 009, 461… bằng cách nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Tài khoản.

-       Chọn Nguồn, Cấp phát: Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tương tự cách chọn Tài khoản.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.