Tham số in Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án hoặc Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án theo mẫu nhập ngân sách cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo >

Tham số in Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án hoặc Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án theo mẫu nhập ngân sách cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem hoặc in báo cáo Tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án hay báo cáo Tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án theo mẫu nhập ngân sách cấp cho dự án VAAC-US.CDC.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo đặc thù VAAC-US.CDC\Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án hoặc Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu ngân sách dự án theo mẫu nhập ngân sách cấp. Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image466

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Hoạt động

Hoạt động cụ thể cho từng dự án

Mã khoản chi

Mã số của từng khoản chi có liên quan đến hoạt động đã chọn

Tên khoản chi

Tên của khoản chi có liên quan đến hoạt động đã chọn

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Mã khoản chi: bằng cách nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Mã khoản chi.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.