Tham số in Sổ cái – Mục lục ngân sách

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số báo cáo > Sổ kế toán >

Tham số in Sổ cái – Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ cái theo Mục lục ngân sách.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Sổ kế toán\ Sổ cái – Mục lục ngân sách.

-       Nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

image423

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời....

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Nguồn

Chọn Nguồn cần xem hoặc in Sổ cái

Chương

Chọn Chương cần xem hoặc in Sổ cái

Khoản

Chọn Khoản cần xem hoặc in Sổ cái

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát cần xem hoặc in Sổ cái

Tất cả

Tích chọn mục này nếu muốn xem hoặc in Sổ cái theo tất cả các Nguồn, Chương, Khoản và hình thức cấp phát

Tùy chọn

Tích chọn mục này nếu muốn xem hoặc in Sổ cái theo từng Nguồn, Chương, Khoản hay hình thức cấp phát cụ thể

Mã tài khoản

Mã số tài khoản cần xem hoặc in Sổ cái

Tên tài khoản

Tên tài khoản cần xem hoặc in Sổ cái

Bậc TK

Bậc của tài khoản cần xem hoặc in Sổ cái

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in Sổ cái

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in Sổ cái

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image393 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in, NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy ngày theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image393 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Nguồn: NSD có thể nhấn chọn biểu tượng image393 ở ô Nguồn, xuất hiện danh sách Nguồn, NSD chỉ cần tìm đến Nguồn cần in và nhấn vào Nguồn đó.

-       Chọn Chương, Khoản, Cấp phát: Cách chọn tương tự phần chọn Nguồn.

-       Chọn tài khoản: Tích chọn vào ô vuông image421 nằm bên trái của tài khoản cần xem hoặc in báo cáo. Để xem và in tất cả các tài khoản tương tự như chọn Phòng/Ban, NSD có thể chọn nhanh tất cả các tài khoản bằng cách tích chọn vào ô vuông image421 nằm trên thanh tiêu đề cột.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.